Sibrydion Snaks

Creu Gwir fel Gwydr o Ffwrnais Awen

Fe fues i lawr yng Nghaerdydd y penwythnos diwethaf yma - dal bws am 7 o'r Orsaf yn Aberystwyth a dychwelyd am hanner nos Sul - yn canu'n agoriad Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae na gryn dipyn wedi bod yn y cyfryngau am y bensaernïaeth a'r miliynau sydd wedi'u gwario ar y Ganolfan, ond yn bersonol, mae'n well gen i anghofio am y ffugenwau hurt a'r ffigyrau, a mwynhau'r adeilad ffantastig sydd ganddom ni fel cenedl.

Roeddwn i lawr yng Nghaerdydd fel aelod o Gôr Cymru ac yn canu comisiwn pwerus newydd gan Karl Jenkins, In These Stones Horizons Sing, bnawn dydd Gwener wrth i'r allwedd i'r Ganolfan gael ei basio i fyny o'r Bae at y drws ac yn y cyngerdd Gala Brenhinol nos Sul.

Dwi rioed wedi gweld cymaint o bobl enwog a thalentog mewn un lle, ac roedd na deimlad cryf iawn ein bod ni'n cymryd rhan mewn dathliad pwysig iawn, hanesyddol hyd yn oed, gefn llwyfan.

Roedd y mesurau diogelwch tu hwnt i'r hyn roedd ei angen - scanwyr bagiau a pyrth fel meysydd awyr, mwy o heddlu na sydd o siaradwyr Cymraeg yn yr holl fyd, pob ffôn symudol yn cael ei archwilio, cael eich gorfodi i yfed o unrhyw boteli dwr cyn mynd i mewn i'r Ganolfan, heddlu gyda drylliau ar ddrysau'r theatr, snipers ar ben y golofn ddwr, loriau wedi eu rhoi ar draws y ffyrdd, lluoedd o feiciau heddlu yn aros i fynd ar ôl unrhyw ddihirod, heddlu wedi eu gwisgo fel gwesteion gyda radios cuddedig yn eu gemwaith ayyyb. Rhyfeddol.

Perfformio ar y llwyfan nos Sul - hollol wych. Fe fydd y cof o'r llen yn codi gyda'r neuadd lawn o'm blaenau ac yna canu gyda'n holl angerdd. Roedd y symudiad olaf yn wych, a'r cymal olaf yn un yn wefreiddiol.

Penwythnos llawn a dwys, ond yn mynd i aros gyda mi am weddill fy mywyd heb os.

iTunes a fi

Dwi wedi bod yn prynu cerddoriaeth oddi ar hwn ers y diwrnod cyntaf, ac wedi prynu rhai cannoedd o draciau erbyn hyn (y traciau diwethaf i mi eu prynu oedd Bryn Terfel yn canu Silent Noon, fersiwn byw U2 o Helter Skelter ac Ella Fitzgerald yn canu Cry Me a River). Mae'n gweithio'n wych a dwi'n prynu llawer mwy o gerddoriaeth ers i'r siop agor.

Fodd bynnag, newydd gael profiad rhyfedd iawn iawn.

Mae'n bosib prynu rhai traciau sy'n cynnwys fy llais i ar iTunes, oddi ar albym Katherine Jenkins, Second Nature. Fe recordiwyd y caneuon gan dim Katherine nol yn yr haf ar gwrs Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, ac er ei bod hi'n rhyfedd bod yn 14 yn y siart albymau ac yn rhif 1 yn y siart glasurol ers wythnosau, dim ond ar ôl gweld y caneuon ar iTunes dwi wedi sylweddoli pa mor rhyfedd ydy clywed eich llais chi ar recordiad o'r fath.

lluniau bach traed

Dyma foblog arall Cymreig, sy'n cael ei gynnal gan rhywun sy'n agos iawn at fy nghalon. Ac yn agos at fy waled yn ystod y dyddiau diwethaf.

Lluniau bach diddorol ac yn rhoi cyfle i mi fod ychydig bach bach yn agosach ati er ein bod yn byw mor bell i ffwrdd.

(pen blwydd hapus :)

Y Trydydd Dydd ...

Mae'r amser wedi dod i atgyfodi'r blog. Mae gen i ddigon o bethau diddorol i sôn amdanyn nhw a gan fod gen i rywfaint o amser rhydd (am unwaith), does na ddim esgusodion ar ôl - rhaid ailgydio'n y blogio!

Mae'r mis diwethaf 'ma wedi bod yn yr un o'r misoedd mwyaf prysur dwi erioed wedi cael, o bosib. Dyma ryw amlinelliad bras -

Mynd i'r theatr i weld 'Romeo a Juliet' (Theatr Genedlaethol Cymru) - siomedig iawn. Perfformiadau gwan a gorymdrechu ar yr ochr gynhyrchu. Gobeithio fydd pethau'n gwella'n fuan ar y cwmni.

Mynd i'r theatr i weld 'Lord of the Flies' (Pilot Theater Company) - cynhyrchiad diddorol iawn. Gwefan wych gan y cwmni ac fe fyddai'n edrych allan am deithiau gan y cwmni yma'n y dyfodol.

Gwrando ar Huw Meirion yn trafod ei gerddi a enillodd y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni (ddwywaith) - wnes i fwynhau'n arw'r ddwy waith. Roedd hi'n arbennig o ddiddorol i weld safbwynt y bardd ei hun a chlywed am y broses ysgrifennu. Fe fydd mwy am hyn yn ymddangos ar Barddoniaeth Sibrydion yn fuan.

Chwarae'n Sinfonia'r Brifysgol - hyfryd cael chwarae mewn cerddorfa fechan, siambr am newid. Er ein bod wedi rhoi 7 awr o'n hamser i fynd i'r Drenewydd i gadw cyngerdd, roedd y gerddorfa'n fwy na'r gynulleidfa. Siomedig, ond lot o hwyl.

Canu yng nghôr Ger y Lli - côr aelwyd newydd yn Aberystwyth fydd yn dwyn dipyn o sylw'n y dyfodol agos, gobeithio. Rydyn ni'n cystadlu yn yr Wyl Gerdd Dant y Sadwrn nesaf yn Llandudno (wpdi - siwrne fws arall i fi) ar y côr alaw werin dwi'n meddwl. Gwyliwch y gofod.

Bod ar drip gyda chôr yr ysgol i'r Eidal - aros yn Rhufain a Sorrento. Hyfryd cael mynd yn ôl i Rufain (aros gyferbyn â gorsaf Termini, yr orsaf a anfarwolwyd gan Bryn Fô) a blasu ychydig o'r diwylliant, a hyfrydach oedd cael aros mewn lle mor brydferth â Vico Equense, ger Sorrento. Fe ges i fy nogn o hanes gydag ymweliadau â Herculaneum a Pompeii, fy siâr o ymarfer corff wrth gerdded i gopa Vesuvius, a diognedd o deithio mewn bws.

Gwrando ar NAR, Eryr a Rasputin yn y Cwps - gig a hanner! NAR yn wych ar Eryr yn rocio - gigiau naws y Gymdeithas yn datblygu traddodiad braf iawn. Edrych ymlaen at y nesaf yn barod (yn enwedig at Radio Lux).

Cael ymatebion gan Brifysgolion - wedi cael 5 ymateb allan o 6 erbyn hyn, a'r 5 yn eitha ffafriol. Dwi'n siwr o sôn mewn mwy o fanylder am y broses hon yn eitha buan, gan fod cyfweliadau, dyddiau agored a phenderfyniadau mawr ar droed.

Gwyl Gynganeddu Ty Newydd - penwythnos i'w gofio. Cwrdd â fy arwr, Gerallt Lloyd Owen, nos Wener a chael digon o hyder i ofyn am ei lofnod rhywsut - mae'r darn papur bach yna'n meddwl lot fawr iawn i mi. Gweithdy ardderchog gyda Karen Owen fore Sadwrn a noswaith hwyliog iawn gyda chynganeddu doniol 9 o feirdd a chanu a chyfeddach yn y Plu yn dilyn. Darlith tra ddiddorol gan Twm Morys y bore ma (a gan Huw Meirion am yr ail waith) cyn cael cinio anferth a gyrru adre'n flinder i gyd. Penwythnos i'w gofio.

Felly! Dyna sydd wedi bod yn mynd a 'mhryd i dros y mis diwethaf a gobeithio fod hwn yn rhyw fath o esboniad am y tawelwch llethol yn hytrach na'r sibrydion a ddylai fod yma. (Sori os di hwnna'n arbennig o ddiflas - fel rhyw fath o gatharsis ac yn braf i mi gofio 'nôl dros yr holl atgofion sydd gen i o'r mis diwethaf)

Gair o Eglurhâd ...

Dydy'r blog hwn heb fynd yn angof - heb gael unrhyw amser ers dros fis i ysgrifennu yma - rhywbeth gen i bob nos!

Fe fyddai'n ailgydio yn y blogio cyn gynted â phosib, ond gan mod i mor brysur, Duw a wyr pryd fydd hynny.

Ymddiheuriadau lu, ond c'est la vie.

Macbeth

Neithiwr, fe fues i'n ddigon lwcus i fynd i weld cynhyrchiad o Macbeth gan y cwmni Out of Joint. Dwi'n dweud digon lwcus oherwydd dyma'r cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi gweld o unrhywbeth. Roedd y ddrama wedi'i osod mewn Rhyfel Cartref yng Ngorllewin Affrica ac yn arbrofol o safbwynt technegol, gyda'r llinell rhwng cynulleidfa ac actorion yn cael ei chroesi sawl gwaith.

Ar ddechrau'r ddrama, sef yr olygfa gyda'r dair gwrach, roeddem ni y tu allan i gefn Canolfan y Celfyddydau gyda'r actorion yn dawnsio o'n cwmpas ac yn pigo ffeit gyda rhai o'r gynulleidfa wrth i ni symud ac safle'r olygfa gyntaf. Ar ôl symud at y llwyfan, gyda'r gynulleidfa'n eistedd ar gymysgedd o gadeiriau a soffas yn agos iawn at yr actorion. Roedd yr actio'n wych - y cast i gyd yn groenddu ac o gefndir Nigeraidd neu Ghanaidd heblaw am Lady Macbeth a oedd yn ddynes wyn o Loegr.

Symudwyd y gynulleidfa i'r ystafell werdd y tu ôl i'r llwyfan ar gyfer yr olygfa o amgylch y bwrdd swper, gyda rhai aelodau o'r gynulleidfa yn eistedd o gwmpas y bwrdd, gan gymryd rhan yn y ddrama ei hun. Roedd digwyddiad mwyaf dramatig y cynhyrchiad yma hefyd, gydag ysbryd Banquo yn neidio trwy ganol y bwrdd.

Gan fod y ddrama wedi'i gosod yn Affrica, ac wedi'i roi mewn cyd-destun hollol gyfoes, roedd hi'n codi cwestiynau nad sy'n codi eu pennau wrth ddarllen drwy'r ddrama'n sych. Roedd uchafbwynt y cynhyrchiad yn ddynamig, egniol ac yn hollol ddramatig, gyda safbwyntiau Macbeth a Macduff yn cael eu amnewid yn gyflym a hynod effeithiol.

Heb os nac oni bai, hwn oedd y cynhyrchiad gorau dwi erioed wedi'i weld o unrhyw ddrama. Os y cewch chi'r cyfle i weld y cwmni, sef Out of Joint, yn y dyfodol agos, neidiwch ar y cyfle.

Os y bydd cynhyrchiad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru o Romeo a Juliet (dwi'n mynd i'w weld nos Sadwrn nesaf) chwarter mor dda a'r cynhyrchiad hwn, fe fydd eu perfformiad wedi gwella canwaith oddi ar Yn Debyg Iawn i Ti a Fi.

There'll be sausage rolls and welshcakes in the gazebo

Fe fues i'n y Drwm neithiwr i fwynhau cwmni Huw Ceredig a Paul Durden, ac i wylio'r ffilm Twin Town. Do'n i ddim wedi gweld y ffilm o'r blaen - dim ond clipiau yma ac acw ar y teledu. Roedd hi'n wych, yn darlunio cymdeithas mewn ffordd real, doniol a chrafog.

Sgwrs Huw Ceredig a Paul Durden yn wirioneddol dda. Durden, awdur y sgript, yn amlwg yn foi coeth iawn oedd wedi ymollwng i mewn i greu'r ffilm, a Huw Ceredig yn ddoniol iawn gyda'i straeon o'r set.

Cododd un peth yn y sgwrs, sy'n frith ar draws y cofnod yn imdb sef y syniad mai Trainspotting Cymraeg ydi Twin Town. Mae hyn yn rybish llwyr wrth gwrs. Dwi o'r farn fod Twin Town, neu Pretty Shitty City fel y bwriadodd Durden, yn ffilm llawer cymhlethach na Trainspotting, ac yn sicr filgwaith yn fwy doniol.

Einige Haben Überleben ...

Neithiwr, o dan oleuadau pinc y Neuadd Fawr ac o flaen cynulleidfa o blant bychain, fe ffrwydrodd Radio Luxembourg ar y sin.

Radio Luxembourg ydy'r ail fand i esblygu allan o Mozz (heddwch i'w llwch), ac mae eu cerddoriaeth ac agwedd ar y llwyfan yn debycach i stwff mwyaf craidd-caled Mozz na beth mae'r Stics (enw newydd y Poppies) yn ei gynnig.

Doedd amgylchiadau'r gig ddim yn wych - chwaraewr bas y grwp blaenorol (The Likely Lads) yn dweud helo chydig yn rhy bersonol wrth y drymiwr ac un o dannau'r gitarydd yn snapio o fewn deg eiliad i ddechrau chwarae - ond fe lwyddodd y band i ddelio gyda'r anawsterau. Mae'n rhaid rhoi sylw teilwng iawn yma i Kynan o Kenavo am gamu i'r adwy gan neidio ar y llwyfan a rapio i Mwngrels (dwi'n meddwl) tra bod Gerwyn yn neud rhywbeth am y gitar.

Roedd hi braidd yn siomedig i weld cyn lleied o gefnogaeth tu allan i ddisgyblion ysgol, ond roedd hynny'n ddisgwyliedig gan fod y gig 'naws' cyntaf gyda Mim Twm Llai, Alun Tan Lan a Fflur Dafydd yn chwarae'n y Cwps, a DJ Yoda yn chwarae fyny grisiau.

Reit, dyma be on i'n meddwl o'r bandiau:

Java - Da iawn. Fe weles i Java'n y Cwps yn eithaf diweddar, ac er bod eu swn yn eithaf amrwd a swnllyd, dwi'n meddwl bod y band ar eu gorau mewn stafell lai â'r gynulleidfa yn eu wynebau, fel petae. Roedden nhw'n gwella fel aeth y noson yn ei blaen a dwi'm yn gwbod beth ar y ddaear roedden nhw'n neud yn agor y noson.

The Likely Lads - Crap llwyr. Meddwl eu bod yn dod o Lundain ac yn ffrindiau gorau gyda golygydd NME, ond yn dod o Aberteifi a'n swnio fel tribute band i Oasis a'r Stone Roses. Chwaraewr gitar fas yn fronnoeth ac yn gwisgo menyg - tynnu sylw at ei hun ond edrych fel plentyn ofnus iawn yn canu cerdd dant yn y genedlaeth gan sefyll yn yr unfan drwy gydol y set. Yr unig beth da am eu perfformiad oedd eu prif ganwr - edrych yn dda, swnio'n dda a dewis ffantastig mewn sgidiau. Ond ar y cyfan, gwael iawn.

Radio Luxembourg - Gwych. Swn caled, unigryw. Perfformiad egniol iawn - Meilyr yn dda iawn fel ffrynt man ar ei ben ei hun a Dylan yn cael chydig o sylw (haeddiannol iawn!) o'r diwedd! Er yr holl drafferthion, set dda iawn ond braidd yn undonog i rywun nad sy'n hoffi eu swn sylfaenol. Edrych mlaen yn eiddgar iawn i glywed mwy gan Radio Lux.

Einige Haben Überleben ...