Sibrydion Snaks

Ffwcio dy tsh, Smocio dy ah.

Druan.
Dwi'n hoffi straeon fel hyn, ond yn rhy aml o lawer maen nhw'n cael eu anwybyddu gan raglenni newyddion "o safon" a'u gadael i Newsround a Ffeil.
Dwi'n meddwl y dylai gwasanaethau newyddion stopio bod mor obsesd efo cael newyddion at y bobl yn gyflym, a chanolbwyntio mwy ar straeon "and finally ..." a cael lluniau o fwnciod yn smocio.

Blog Cymraeg arall

Wele, blog Cymraeg arall.
Dwi'n falch iawn mod i'r rhan o'r adfywiad cyffredinol mewn blogiau Cymraeg sy'n digwydd ar y foment. Dim ond canlyniadau positif y gallai weld i'r madarchu diweddar yma, a rhaid dweud fod darllen trwy flogiau pobl eraill dwi'n eu rhithadnabod yn ddiddorol iawn. Dwi'n teimlo mod i'n dod i adnabod y bobl yma'n well, ac yn dod i ddeall efallai fod rhai oedd yn ymddangos ychydig yn dawelach ar maes-e yr un mor diddorol â'r ffanatig nesaf.

Undertaker's Paradise

Wedi bod yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol am yr ail noson yn olynol, a wedi bod yn gweld y ffilm 'Undertaker's Paradise' heno. Mae'r ffilm wedi'i saethu gan gwmni Almaenig (mae na fersiwn wedi'i ddybio'n Almaeneg ar gael gyda llaw) yn Aberystwyth, ac yn defnyddio cyfuniad diddorol o actorion proffesiynol o'r byd Saesneg, Almaeneg ac Americanaidd, actorion adnabyddus sy'n Gymry a phobl lleol.

Mae'r ffilm yn adrodd stori Hugo Nagel (Thomas Schmauser) - ymgymerwr sy'n dechrau ei fusnes ei hun yma'n Aberystwyth, a cherddor o America (Ben Gazzara o'r Big Lebowski a'r Thomas Crown Affair) sy'n "rhoi cymorth" iddo i gyrraedd y nod. Yn ôl y ffilm, mae'r ganran uchaf o bensiynwyr yn Ewrop yn byw yn Aberystwyth, felly'n le perffaith i fusnes ymgymerwr. Mae'r ffilm yn amlwg yn son yn go helaeth am farwolaeth, felly ro'n i'n poeni tamed bach pan yn asesu'r gynulleidfa, gan fod canran uchel o'r gynulleidfa yn byw eu chweched degawd neu fwy. Doedd dim angen i mi boeni, fodd bynnag, gan fod y pensiynwyr eu hunain wedi bod yn actio cyrff meirw yn y ffilm!

Dwi'n meddwl fod y ffilm yn haeddu tua 7 a hanner allan o 10, ond gan fod y profiad o weld y ffilm wedi'i gyfoethogi gan fyw yn Aberystwyth, dwi'n rhoi 8. Mewn brawddeg, marwolaeth a lot ohonno, mewn comedi ddu pur lwyddiannus.
Ond yn anffodus, does dim dosbarthwr Prydeinig gan y ffilm, felly mae'n anhebygol iawn y bydd y ffilm yn cael ei weld gan lawer o bobl, gan gynnwys y trigolion lleol a fu'n serennu ynddi, sydd braidd yn drist.

Athrylith

Fe fues i'n y Drwm heno'n y Llyfrgell Genedlaethol yn gwrando ar Niall Griffiths yn siarad am ei waith. Rodd Iwcs o enwogrwydd Iwcs a Doyle yn darllen ychydig o'i waith, darlleniadau da iawn hefyd. Dwi heb ddarllen 'run o'i lyfrau, ond dwi wedi cael blas arnyn nhw ar ôl heno.

Er ei fod yn amlwg wedi bod yn yfed am gyfnod estynedig cyn y sesiwn (ac yn parhau i yfed yn ystod y sesiwn ei hun), roedd o'n amlwg fod y dyn yn arbennigo huawdl ac yn llwyddo i fynegi ei hun yn wych. Er fod ei lyfrau yn ymddangos yn ddiriaethol iawn, gyda alcohol a chyffuriau yn themâu amlwg, roedd hi'n amlwg bod llawer mwy i'r dyn nac adrodd straeon am fedd-dod ac yn feddyliwr dwfn iawn.

Dyma rywfaint o ddolenni am yr awdur, sydd wedi sgwennu Kelly & Victor, Grits (wedi'i gyfieithu i 10 iaith), Sheepshagger a Stump.

Cyfweliad diddorol am ei hanes a'i waith
Dyma beth sydd ganddo i ddweud am lyfrau y flwyddyn 2003 sy'n dangos ei steil i raddau
Proffeil y BBC

Sibrydion o fath arall

Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar i fynd i weld Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio 'Sibrydion' (Whispers in the Woods) yma'n Aberystwyth tuag at ddiwedd wythnos nesaf. Wnes i ddim archebu tocyn yn ddigon buan y llynedd, ond ma'n ffrind i wedi cael tocynnau eisoes (dwi'n gobeithio) felly barod i fynd y tro yma.

Wnes i glywed pethau da iawn am y cynhyrchiad y llynedd, a mae'r erthygl yn y Cambrian News wedi nhemptio i'n barod. Dwi'n meddwl mae'r peth diwethaf i mi weld yn y theatr oedd Ta-ra Teresa gan Aled Jones Williams oedd yn hollol wych, felly dwi'n falch iawn i weld fod y ddrama gomisiwn yn y Steddfod leni, Lysh, hefyd yn dod i Aberystwyth ymhen hir a hwyr. Wedi i mi feddwl chydig mwy, newydd sylweddoli mai Yn Debyg Iawn i Ti a Fi oedd y peth diwethaf i mi ei weld yn y theatr, a roedd hwnnw'n arbennig o dda hefyd. Bywyd theatrig Cymreig yn edrych yn go iachusol ar y foment.

Tarantino

Newydd ddod ar draws hwn - http://qtdiary.blogspot.com
Os mai gwir flog Tarantino ydy hwn, wel wahey. Beth am gael rhywun o griw Pobl y Cwm i greu blog cyfatebol yn Gymraeg?
Os mai rhyw foi'n cael hwyl ydy hwn, wel chwarae teg, mae'n gwneud gwaith da.
Dwi'n wirioneddol hoff o'i waith, a'r ma'r newyddion yn y blog yn swnio'n addawol iawn.

Maes y Gad

Tudalen rhaglen 'Battlefield Britain' y BBC

Newydd fod yn gwylio rhaglen hynod ddiddorol am ymgyrch Owain Glyn-dŵr yn erbyn y Saeson ar BBC2. Mor falch i weld rhaglen hanes o'r safon yma ar y teledu. Er fod y cyfweliadau gyda'r 'milwyr' braidd yn sili ac efo 'dumbing-down' wedi sgwennu drostyn nhw'i gyd a bod na un dramateiddiad yn ormod o faes y gad yn y rhaglen, roedd y wybodaeth yn cael ei gyflwyno'n gytbwys a diddorol.

Doeddwn i ddim yn deall fod Glyn-dŵr yn rheoli byddin gyda cymaint o sgil a chlyfrwch, gan falu'r Saeson yn Pilleth gan ddefnyddio tactegau guerilla clasurol. Gan mod i'n diddori mewn hanes yn gyffredinol (ond nid hanes Cymru), roedd hi'n eitha neis gwylio rhaglen o'r safon yma am Gymru. Sneb cweit yn cynhyrchu rhaglenni teledu fel y BBC, felly roedd cael rhaglen chydig yn llai 'trashy' na rhaglenni'r History Channel ac UKHistory'n newid da hefyd.

Roedd y rhaglen hefyd yn codi'r cwestiynau hanesyddol arferol - beth fyddai wedi digwydd os byddai hyn neu'r llall wedi digwydd, e.e pen Hotspur ddim yn yr union fan honno pan aeth saeth drwy'i ben, Glyn-dŵr wedi mentro yng Nghaerwrangon ayyb. Ond c'est la vie - allwn ni ddim newid dim byd yn y gorffennol wrth gwrs, dim ond symud syth ymlaen (chwedl selebs cariad@iaith). Dwi wedi ychwanegu cerdd sy'n son am y frwydr, o eiddo Vernon Jones, drws nesaf yn Barddoniaeth Sibrydion. Mwynhewch.

Dylai'r jibar wedi ymosod arnyn nhw yng Nghaerwrangon! Bydden i'n Dywysog Krusty erbyn hyn.
Mae gwefan y rhaglen yn cynnwys cwpwl o erthyglau am hanes Cymru ar hyn o bryd, gyda llaw.

Blogiau ym mhobman

Mae hi'n ymddangos fel bod galwad Nic am fwy o flogiau Cymraeg eu hiaith wedi dwyn ffrwyth (teimla'r pwer nic, teimla'r pwer), gyda fy mlog i blog Gwahanglwyf Dros Grist blog Sleepflower gwefan mp3au Nic (fy mhrofiad cyntaf o Datblygu! diolch!) Loopy Loo Loo blog y Pyndit a blog eusebio.

Chwyldro ar droed bobl!

Cilmeri II

Newydd roi dau ran arall o awdl fuddugol 1982 drws nesaf. Dwi ddim yn mynd i roi'r cyfan yno, dim ond fy hoff ddarnau.
Yn yr ail ran, dwi'n arbennig o hoff o "Ac ail-fyw ei glywfau o / Â galar h^yn nag wylo.", ond fy hoff linell ydy "Wybren y bore'n aberoedd o waed" gan ei bod yn llinell mor fyw.

Dwi wedi bod yn hoff o'r chweched rhan o'r awdl ers i mi weld "Dal:Yma/Nawr" rhai misoedd yn ôl. Roedd clywed y bardd ei hun yn adrodd y darn hwn yn ei gyfanrwydd yn wych. Nath yr erchylltra a'r braw o'r ddeunaw yn erbyn y cannoedd fy nharo i'n galed iawn. Roedd honno'n "foment" - pan dy'ch chi'n clywed neu gweld rhywbeth, a ry'ch chi'n gwbod fyddwch chi byth yn gweld na chlywed y peth hwnnw'r un ffordd eto. Digwyddodd hyn dair gwaith i mi'n ystod Dal:Yma/Nawr - clywed Gerallt LlOwen yn adrodd y darn hwn, clywed John Cale yn canu Ar Lan y Môr a teimlo'r golled go iawn yn y gân am y tro cyntaf erioed, a reit ar derfyn y ffilm wrth glywed TH Parry-Williams yn adrodd ei soned, Dychwelyd.

Oman TV neu S4C?

Ydi hi'n rhyfedd ein bod ni'r Cymry yn ymfalchïo bod ein rhaglenni teledu'n cael eu darlledu o shediau mewn ffermydd?
Dyna be dwi'n ei feddwl bob tro dwi'n gwylio'r Noson Lawen, neu'n gwylio Hwyl y Noson Lawen (yr "highlights show") fel roeddwn i'n gwneud y noson o'r blaen. Roeddwn i'n digwydd bod yn fyr fy amynedd pan ro'n i'n gwylio'r standups (i gyd yn ddynion) yn mynd trwy eu setiau hiwmor toiled / hen bobl yn cael rhyw, felly dyma fi'n newid y sianel. Dwi'n ddigon lwcus i gael lloeren anferth ar ochr y ty, sy'n fy ngalluogi i wylio teledu gwledydd tramor, a dyma fi'n penderfynu fflicio drwy sianeli'r gwledydd hyn.

Wrth ddechrau mynd trwy'r gwledydd mwy "datblygedig" (hynny yw sianeli teledu sydd â rhywfaint o arian) roedd na gymysgedd o raglenni tebyg i'r hyn y byddech yn ei ddisgwyl ar y BBC neu ITV - rhaglenni drama, sioeau teulu ayyb.

Wedyn dyma fi'n gadael sianeli yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc, a chyrraedd y rhai sydd ychydig yn fwy amaturaidd eu naws. Gan amlaf, sianeli yr hen Undeb Sofietaidd a'r rhai Arabaidd sydd fwyaf diddorol a hynny oherwydd eu bod yn hawdd i chwerthin arnyn nhw.

Dyma pryd nes i sylweddoli pa mor hawdd ydy hi i gachu ar ddiwylliannau (a sianeli teledu) gwledydd eraill heb feddwl y sgil-effeithiau negyddol. Dwi'n gwbod nad ydy hyn yn wyddor niwclear, ond weithiau wrth rantio yn erbyn pobl "gwrth-Gymreig" mae rhywun yn anghofio pa mor hawdd ydy hi i ddiystyru diwylliannau eraill. Dwi'n gobeithio y byddai'n llai parod i golli nhymer efo rhyw wannabe Janet Street Porter y tro nesaf ma nhw'n pw-pwio rhywbeth Cymreig yn ddifeddwl.

Melys a'r Chwerw

Dwi'n wirioneddol hoff o'n chwaraeon, felly mae hi wedi bod yn benwythnos da i gefnogwyr o'i gadair fel fi. Ddim yn gwbl lwyddiannus - Nicole Cooke yn dod yn bumed siomedig a Kelly Morgan yn colli'n y badminton. Ond digon i'w ddathlu - buddugoliaethau i Chelsea, Aber a Schumacher.

Dwi wedi bod yn dilyn y blog diddorol iawn Scott Goldblatt ers ychydig, ac mae'n wirioneddol ddiddorol - yr ochr bersonol honno o ganol y pentref Olympaidd sy'n cael ei cholli yng nghanol sbloets botwm coch y BBC a'r darllediadau diderfyn.

 • Dyma'r blog.


 • A pam does na ddim cleddyfa arno?! Gymnasteg bob awr o'r dydd a rasus beiciau am oriau, ond lle mae'r un peth dwi am ei weld? grr

  Barddoniaeth Sibrydion

  Gan obeithio nad ydw i'n torri gormod o reolau hawlfraint, nac yn piso rhywun i ffwrdd, dwi wedi dechrau gwefan arall i roi'r darnau y byddaf yn eu crybwyll fan hyn mewn ychydig bach mwy o gyd-destun. Efallai fydd y apFlog yma'n cynnwys rhai darnau ychwanegol, e.e rhywbeth tebyg i fformat Englyn y Dydd sy'n rhan o morfablog.


  Dolen i'r wefan newydd


  Cilmeri

  Wedi i mi feddwl am be sgrifennais i neithiwr ynghylch Cymry'n dilyn Jac yr Undeb ac edrych ar y Cyfansoddiadau ro'n i wedi'u dethol, doedd dim amheuaeth ar pa flwyddyn y byddwn i'n dechrau darllen.
  1982.

  Felly dechreuais ymrafael ag awdl Gerallt neithiwr. Mae hi'n dipyn o awdl - yr orau i mi ei darllen erioed yn sicr. Dwi wedi penderfynu tynnu'r awdl yn ddarnau a sôn am ddarnau ohoni yma.

  O'r pum pennill sy'n y rhan gyntaf, dwi'n methu'n deg a phenderfynu os mai


  Hyd eithaf y ffurfafen

  Y teimlaf ei anaf hen

  A'i wae ym mhob gwythïen.

  neu


  Er bod bysedd y beddau

  Yn deilwriaid doluriau,

  Cnawd y co' nid yw'n cau.

  yw fy hoff bennill. Dwi'n arbennig o hoff o 'Er bod bysedd y beddau'. Mae gen i fan gwan ar gyfer personoli da a mae hwn yn taro deuddeg. Fe fydd gweddill yr awdl yn dilyn ...

  Gadewch i'r Gemau Ddechrau

  Newydd wylio Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn ei gyfanrwydd. Teimlo fel mod i'n cael "nation fatigue" wrth weld yr holl wledydd yn pasio. Mae rhywbeth fel hyn yn gwneud i chi sylweddoli pa mor fach ydy Ewrop, a pa mor fach ac unigryw ydy Cymru.

  Roedd hi braidd yn drist gweld yr holl wledydd bychain wedi dod yn rhydd o grafangau'r Ymerodraeth ac yn falch o'u cenedl, a wedyn gweld Cymry'n gorfod dilyn Jac yr Undeb.

  Yn ystod y seremoni (i atal fy ymenydd rhag sychu'n grimp) nes i hidlo trwy'r degawdau o gyfansoddiadau oedd yn yr atig. Dwi wedi dewis rhyw griw dethol o awdlau i'w darllen, felly cewch chi glywed mwy am hynny rhyw dro arall.

  Beth bynnag, y Gemau eraill sy'n dechrau fory ydy'r tymor pêl-droed go iawn. Ddim rhyw gynghrair ceiniog-a-dimau-can-coca-cola, ond y bois mawr.
  Mae'r tymor yma'n argoeli i fod yn dymor rhwystredig iawn ar yr un llaw, ond llwyddiannus (gobeithio) ar y llaw arall. Yn y llaw gyntaf mae'r chwalfa a elwir yn Aber Town ac yn y llaw arall mae'r utopia a elwir yn Chelsea.
  Reit, dwi'n mynd i daclo'r html sili yma ... ...

  Un Cam Bychan

  Noswaith dda.
  Dwi ddim cweit yn siwr be dwi'n ei wneud, ond dwi'n gwbod mod i'n gwneud rhywbeth.
  Wedi penderfynu gwneud rhywbeth. Pwy a wyr am ba hyd fydd hyn yn para, ond fe wnai roi cynnig ar y busnes ma beth bynnag.

  Felly, noswaith dda rithfro.