Sibrydion Snaks

I am a Jedi, like my father before me ...

Wedi derbyn tair ffilm wreiddiol Star Wars ar DVD fel anrheg pen blwydd - maen nhw'n wych!

Er mod i'n gwybod y rhan fwyaf o'r sgript ar fy nghof, wrth wylio'r fersiwn newydd, dwi'n cael gwefr newydd. Mae'r effeithiau'n ffantastig gan ystyried y cyfnod, a'r gwaith gyda 'minatures' yn dda iawn hefyd. Gwirioneddol ddiddorol ydi gwylio'r rhaglenni dogfen sydd ar y DVD ychwanegol, a gweld yr holl fanylder a meddwl caled sydd wedi mynd i mewn i'r gyfres.

Nes i ddim talu am y set, ond ma nhw'n sicr werth yr arian - y llun o safon uchel iawn, y rhaglenni dogfen yn wych ynghyd â gweld y newidiadau (sydd weithiau'n gynnil, a weithiau'n boenus o amlwg).

maes-e.com 10.08.2002 - ?

Mae maes-e wedi diflannu am y tro.

Dim ond cydymdeimlad sydd gen i ar gyfer Nic, druan, sy'n gorfod ysgwyddo baich mil o aelodau (rhai yn fwy bodlon i wrando na'i gilydd). Mae'n siomedig fod lleiafrif mor fach yn medru achosi cymaint o ddiflastod. Diflastod i Nic yn gorfod poeni am faterion difrifol cyfreithiol, a diflastod i bawb sydd ar y maes am ormod lawer bob dydd, gan ein bod yn gorfod darganfod pethau eraill i'w gwneud.

Brysia wella maes-e, a pwy bynnag achosodd hyn (dwi'm yn gwbod - ddim yn dilyn pa bynnag edefyn sy'n cael y bai) - stopiwch plis, neu fyddai'n gorfod gwneud pethau tu allan i'r gilfach hon.

Lysh

Mae'n ymddangos mai'r unig bethau sy'n cael eu blogio yma ydi tripiau i'r sinema a'r theatr, ac yn parhau yn y traddodiad hwnnw, dwi am son am y ddrama 'Lysh' o waith y Prifardd a'r archddramodydd Aled Jones Williams.

Drama lled-hunangofiannol ydi Lysh, gyda rhai cymeriadau'n adleisio'r awdur yn eithaf amlwg. Roedd yr actio'n dda ar y cyfan, er mod i'n teimlo fod rhai actorion yn gryfach na'i gilydd. Gan fod y ddrama mor ddwys, llawn tyndra ac yn bersonol iawn, roedd hi braidd yn annifyr eistedd yn yr ail res, ond dyna ni. O safbwynt technegol, roedd hi'n ddrama eithaf prysur, gyda delweddau yn cael eu taflunio ar gefn y set am y rhan fwyaf o'r ddrama, a llawer o gerddoriaeth yn cael ei daflu i mewn hwnt ac yma.

Er fy mod i'n gweld y ddrama fel llwyddiant yn gyffredinol, ac er fod y ddrama'n bersonol iawn, doedd y cymeriadau ddim yn gredadwy iawn ar adegau, yn enwedig eu ffordd o siarad. Doedd y geiriau ddim yn swnio fel petaen yn real, ac yn tynnu oddi ar yr effaith ryw chydig. Aneffeithiol hefyd oedd cael cymaint o gyfeiriadau at gerddorion a cherddoriaeth, a llethol oedd yr holl gymariaethau 'modern, bachog'. Roedd ambell i berl yn y ddrama, ond oherwydd y gorwneud difrifol, roedd yr effaith wedi'i ddyfrio'n sylweddol.

Wedi dweud hyn oll, nes i fwynhau gwylio'r ddrama. Yn fy marn pitw i, doedd y cynhyrchiad ddim cystal â 'Yn Debyg i Ti a Fi' na'r ysgrifennu mor dda â 'Ta-ra Teresa', ond mae'n haeddu tua 7 neu 7.5 allan o 10.

Dodgeball

Newydd fod yn gweld y ffilm Dodgeball gyda Ben Stiller a Vince Vaughn yn serenu. Dwi'n ffan mawr o Ben Stiller, yn enwedig Zoolander, felly roedd Dodgeball yn plesio'n fawr iawn.

Mae'r stori'n ddigon syml - grwp o alltudion cymdeithas yn ymdrechu (a llwyddo wrth gwrs) i ennill cystadleuaeth dodgeball yr ADAA (American Dodgeball Association of America) yn Las Vegas, gan ennill $50,000 o bunnoedd ac achub eu gym. Os nad ydych chi'n hoffi'r math o hiwmor sydd mewn ffilmiau fel Zoolander a'r Royal Tenenbaums, wnewch chi ddim mwynhau hon, ond i'r rhan sy'n ymfalchio yn y math hwn o synnwyr digrifwch, fe fyddwch chi'n mwynhau'r ffilm hon mas draw.

Pan yn gwylio'r ffilm, mae'n amlwg fod na fwy i'r ffilm na dim ond yr hiwmor amlwg yma, e.e enw'r cymeriad sy'n gweld ei hun fel dyn perffaith ayyb yw White Goodman. Mae na sawl cameo yn y ffilm hefyd - David Hasselhoff, William Shatner, Hank Azaria a Chuck Norris - ond cameo Lance Armstrong sy'n sefyll allan - plis sticia at y reidio beic. Roedd na sawl cyffyrddiad da arall yn y ffilm, fel y sylwebwyr chwaraeon stereotypical, a pherfformiad Rip Torn fel yr hyfforddwr hollol wallgo Patches O'Houlihan.

Hon yw'r gomedi orau i mi weld ers amser - ffilm ardderchog sy'n haeddu 8.5 / 10.

Ac arhoswch tan reit ar ddiwedd y credits - yn sicr werth aros.

2 - 2

Fe fues i lawr yng Nghaerdydd neithiwr yn gwylio Cymru vs Gogledd Iwerddon.
Gem dda i'w gwylio, ond doedd hi ddim yn gem dda i fod yn gefnogwr Cymru.

Yn dactegol, dy ni ddim digon cryf. Dim digon o beli da mewn i'r cwrt cosbi, seilio'r tim o amgylch John Hartson sydd ddim wedi edrych yn beryglus ers hydoedd, chwarae heb ddigon o awch o flaen y llinell 18, camddealltwriaethau'n y cefn, marcio gwael (a arweiniodd at gol gyntaf Gog. Iwerddon) ac yn y blaen - allen i fynd mlaen am oriau.

Rodd cefnogwyr Gogledd Iwerddon yn edrych yn arbennig o falch o'u Prydeindod ac roedd cryn dipyn o dwrw pan gyhoeddwyd clwb John Hartson, sef Celtic. Ar y llaw arall, da oedd gweld cymaint o falchder mewn bod yn Gymry. Roedd na sawl mewnfudwr cenhedlaeth gyntaf / ail genhedlaeth yn cefnogi'r tim yn arbennig o ffyrnig yn eitha agos i mi'n y stadiwm.

Nes i'm clywed gair o God Save the Queen felly dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld yr ymateb yn gem Lloegr.

Sibrydion o fath arall eto

Es i i'r theatr neithiwr i weld Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio Sibrydion / Whispers in the Woods. Do'n i ddim yn siwr iawn beth i'w ddisgwyl o ran safon y cynhyrchiad, cynnwys y ddrama ayyb, ond fe ges i'n siomi ar yr ochr orau.

Hanesion tylwyth teg (rhyw drosiad clyfar o fywyd bob dydd mwy na thebyg - rhy flinedig i sylwi) lliwgar wedi'u hadrodd yn ardderchog oedd yma. Ro'n i'n nabod ychydig o'r cast a wedi gweld y gweddill yn y Cwps yn gig Poppies, felly roedd hi'n diddorol gweld sut roedd yr actorion wedi rhoi eu hosgo personol i mewn i'r cymeriadau.

Roedd y sioe yn gwbwl ddwy-ieithog gyda rhai aelodau o'r cast yn canu'n Gymraeg tra bod eraill yn canu'n Saesneg a rhai sgyrsiau'n Gymraeg ar un ochr a Saesneg yr ochr arall. Gan fod y siaradwyr Cymraeg yn y cast yn y lleiafrif, roedd hi'n galonogol iawn clywed cymaint o Gymraeg yn y ddrama, gan fod fy mhrofiad i o gyrsiau a pherfformiadau o dan CCIC (Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru) yn hollol Saesneg a Seisnig.

Fel perfformiad, buaswn i'n rhoi marc go uchel i'r cynhyrchiad, gan fod y ddrama yn gwbl llyfn a'r actio'n rhagorol. Yn anffodus, efallai nes i ddim mwynhau cymaint â phosib oherwydd fy mod i'n go sal (gormod o haul, dim digon o ddiod, blinder ayyb), ond ar y cyfan, noson dda iawn.